Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u hoe wij met persoonsgegevens omgaan. U mag erop vertrouwen dat wij dat op een zorgvuldige manier doen.

Wie zijn wij?

Wij zijn de Stichting Bewindvoering tot Plaatselijk Nut (hierna: de “Stichting”). De Stichting is gevestigd te Zaandam en houdt kantoor aan de Czaar Peterstraat 1 (postcode 1506 SK).
De Stichting is ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer 815592668 (RSIN)
De doelstelling van de stichting is:
a. het beheren van vermogens van natuurlijke personen indien daarover een bewind is ingesteld, hetzij krachtens rechterlijke beschikking als bedoeld in artikel 432 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of enig ander wetsartikel dat daarvoor te eniger tijd in de plaats mocht treden, hetzij krachtens daartoe strekkende testamentaire beschikking;
b. het bevorderen van behoorlijk beheer over vermogen in gevallen van natuurlijke personen die in aanmerking zouden komen voor een bewind als hiervoor sub a bedoeld;
c. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt alles in de ruimste zin des woords.
De feitelijke activiteiten van de Stichting bestaan uit het actief voeren van bewind over onder bewind gestelde vermogens. Het betreft hier onderbewindstelling als bedoeld in artikel 1:431 e.v. Burgerlijk Wetboek. Het besluit tot onderbewindstelling en de aanwijzing van de Stichting tot bewindvoerder vindt plaats bij rechterlijk besluit. De Stichting is gehouden haar taken als bewindvoerder volgens wettelijk voorschrift uit te voeren. De Stichting is verantwoordelijk voor de door haar verwerkte persoonsgegevens.

Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?

Deze privacyverklaring is bedoeld voor:
(1) alle natuurlijke personen waarvan het vermogen op rechterlijk besluit onder bewind is gesteld en waarbij Stichting als bewindvoerder is aangewezen (dit zijn de ‘klanten’ van de Stichting), en
(2) alle bij de sub 1 bedoelde betrokkenen, zoals familieleden en relaties, ten aanzien van wie de Stichting persoonsgegevens verkrijgt of verwerkt.
Wij gebruiken de persoonsgegevens van deze personen voor het uitvoeren van de taken die de wet aan ons als bewindvoerder oplegt ter uitvoering van alle relevante bewindvoeringsactiviteiten.

Welke persoonsgegevens hebben wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen en die naar die persoon te herleiden zijn. Wij beschikken over een aantal persoonsgegevens in relatie tot de klanten en andere relevante betrokkenen. De belangrijkste zijn:
– naam;
– geslacht;
– pasfoto/persoonsafbeelding;
– (e-mail)adres;
– leeftijd en geboortedatum;
– telefoonnummer en/of andere contactgegevens (social media);
– BSN-gegevens;
– arbeids- of werkgeversgegevens, inclusief inkomensgegevens;
– belastinggegevens;
– eventuele medische gegevens, voor zover relevant voor de uitvoering van de onderbewindstelling;
-de dossiergegevens van de onderbewindstelling, waaronder de gerechtelijke uitspraak daartoe;
– de volledige financiële administratie betreffende het onder bewind gestelde vermogen, waaronder begrepen alle relevante bank-, beleggings- en vermogensbeheergegevens;
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Waarvoor maken wij van deze gegevens gebruik?

Wij verzamelen en gebruiken alle gegevens om onze taak als bewindvoerder te kunnen uitvoeren. Dat wil zeggen dat wij hiermee het beheer en de financiële administratie van het onder bewind gestelde vermogen zo goed en zorgvuldig mogelijk kunnen voeren. Te denken valt aan:
– het voeren van correspondentie met de klanten en betrokken derden;
– het op grond van wettelijk voorschrift informeren van de rechtbank;
– het onderhouden van contacten met de banken, het geven van betalingsinstructies, het ontvangen en verwerken van saldi, het uitvoeren van beleggingstransacties en al hetgeen daartoe nodig is;
– het voeren van overleg met betrokken belangenbehartigers (ouders, familie, curatoren, mentoren en andere hulp- en dienstverleners in relatie tot een klant;
– et cetera.
Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens gebruiken voor onderzoek naar de aard, omvang en kwaliteit van de bewindvoering/dienstverlening door de Stichting, voor het bewaken van de veiligheid en het tegengaan of de detectie van fraude.

Wie ontvangen de gegevens?

De persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taken en diensten van de Stichting en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht zijn betrouwbare bedrijven of met deze bedrijven sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan de Stichting uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Dit doen wij alleen met uw toestemming.

Hoe bewaren en beveiligen wij de persoonsgegevens?

De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bescherming van persoonsgegevens vindt onder meer plaats door bescherming van de door de Stichting gebruikte informatietechnologie (hard- en software) en objectbeveiliging van de fysieke locaties van de Stichting en haar administratie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met SRA.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?
De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. De gegevens van een bewinddossier worden in ieder geval bewaard voor een periode van 7 jaar na het einde van het bewind.

Wat zijn de rechten van degene van wie wij gegevens verzamelen?

• Recht op inzage: als de betreffende persoon daarom vraagt verstrekken wij de gegevens waarover wij beschikken. Daar kunnen kosten voor in rekening worden gebracht.
• Recht op rectificatie en verwijdering: zijn gegevens fout verwerkt? Dan passen wij dat aan als daarom gevraagd wordt.
• Recht op het indienen van een klacht: iemand wiens persoonsgegevens wij verwerken, kan daarover bij ons een klacht indienen. Wij reageren hierop binnen 6 weken na ontvangst van de klacht. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
• Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: we stoppen het gebruik van de gegevens als de persoon van wie de gegevens bij ons opgeslagen zijn, dat verzoekt.
Uitoefening van deze rechten kan plaatsvinden voor zover dit niet strijdig is met de taakoefening van de Stichting op grond van artikel 1:431 BW.

Gebruik van cookies

De Stichting kan gebruikmaken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De stichting gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing is 11 december 2018.